Ledighet – frågor och svar

Vem är det som håller i ansökningar om friår? Är vi som arbetsgivare skyldiga att ge ledighet till en anställd som vill vara ledig för friår?

Svar:

Ansökan om friår ska lämnas till Arbetsförmedlingen som också beslutar om den sökande ska erbjudas möjligheten till friår. Därefter är det Försäkringskassan som betalar ut ersättningen som kallas aktivitetsstöd. Ersättningen motsvarar 85 procent av a-kasseersättningen, men högts 578 kronor per dag och lägst 320 kronor. Aktivitetsstödet betalas ut fem dagar per vecka. Ledigheten är inte semesterlönegrundande. Den anställde ska ha varit anställd de senaste två åren hos arbetsgivaren. Det krävs också en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket innebär att arbetsgivaren kan neka ledighet som kan vara till nackdel för verksamheten.

Har en anställd inom ett privat företag rätt att vara tjänstledig för att prova ett nytt arbete?

Svar:

Nej, det finns inte någon generell laglig rätt till ledighet som du nämner. Däremot finns det kollektivavtal som i rehabiliteringssyfte ger ledighet för att prova nytt arbete. Det är alltså upp till arbetsgivaren att avgöra om man vill ge tjänstledighet. Det kan ju uppstå speciella situationer under en begränsad tid där denna typ av tjänstledighet kan vara ett användbart verktyg. Brottas man med övertalighet, kan tjänstledigheten vara ett av flera andra sätt att arbeta med aktiva åtgärder. Väljer arbetstagaren att starta eget företag, så finns det däremot en lag som reglerar denna tjänstledighet. Tjänstledigheten är maximerad till sex månader, under förutsättning att den anställde inte startar en konkurrerande verksamhet.

Här kommer en fråga om föräldraledighet. Måste vi godkänna och ge en person rätt att vara ledig på fredagar om hon så önskar? Vad menas med att ledigheten under ett år får delas upp på högst tre perioder?

Svar:

Föräldraledigheten är till för att ta hand om barnet och det är föräldern som bäst kan avgöra när detta behövs. Föräldraledighetslagen ger föräldrarna därmed stor rättighet att vid hel ledighet välja hur ledigheten ska förläggas. Förkortning av arbetstiden ska spridas under veckans arbetsdagar eller förläggas till enskilda dagar. Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om förläggning av den planerade ledigheten och ställer det inte till problem för arbetsgivaren så ska arbetstagarens önskemål tillgodoses. Om önskemålen om ledighet däremot innebär ”väsentlig störning” i verksamheten, då har arbetsgivaren möjlighet att förlägga ledigheten annorlunda. Föräldraledigheten kan enligt lagen delas upp på tre perioder under kalenderåret. Den tid som en ledighetsansökan omfattar betraktas som en period. Har den anställde ansökt om föräldraledighet på deltid under en månad och att ledigheten ska förläggas på fredagar, så är det en ledighetsperiod. Gäller istället ansökan om tre enskilda fredagar, så betraktas varje fredag som en period.

En pappa är föräldraledig under fyra månader (september till och med december). Är dessa dagar semesterlönegrundande?

Svar:

Föräldraledighet under tid då föräldrapenning betalas ut vid barns födelse är semesterlönegrundande under 120 dagar. Du får alltså räkna samman antalet dagar den anställde varit frånvarande på grund av föräldraledigheten. Det blir totalt 122 dagar för de fyra föräldralediga månaderna enligt exemplet, varav 120 dagar är semesterlönegrundande. Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning för vård av till exempel sjukt barn har den anställde rätt till 120 dagars ledighet per barn och år. Dessa dagar är också semesterlöne-grundande.

Av våra 15 anställda är det tre som begärt studieledighet inför hösten. Vår bedömning är att vi endast kan bevilja två av dem ledigt. Finns det några regler vi ska följa i detta sammanhang avseende vilka vi ska prioritera för studieledighet? Alla tre är lika viktiga i arbetet och en av dem ska gå en längre facklig utbildning.

Svar:

Rätten till ledighet regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten under högst sex månader vid studieledigheter som varar längre än två veckor, därefter måste man ha fackets samtycke till uppskovet.

Lagen beskriver i §7 att om flera arbetstagare inte kan beredas ledighet samtidigt ska den som sökt facklig utbildning prioriteras. I andra hand lämnar man företräde till den som inte har utbildning motsvarande nioårig grundskola och, vid prioritering dem emellan, den som har obekväm arbetstid.

En av våra anställda har begärt föräldraledighet med två timmar varje dag. Vi är ett litet företag och har svårt att lösa detta eftersom den anställda sitter i en reception. Vems intressen går i första hand i denna fråga?

Svar:

Utgångspunkten i Föräldraledighetslagen är att arbetstagare och arbetsgivare försöker finna en samsyn på hur föräldraledigheten ska förläggas, men arbetstagarens önskemål väger tungt. Om inte denna samsyn går att uppnå gör lagen skillnad på om det gäller hel- eller deltidsledighet. Vid hel ledighet får den anställde förlägga ledigheten efter eget önskemål. Skulle ledigheten påverka den fortsatta verksamheten på ett mycket drastiskt sätt, kan man diskutera annan förläggning men ändå inte kräva att den anställde ändrar föräldraledigheten. Vid ledighet del av dag utgår reglerna från att denna förläggs antingen i början eller i slutet av arbetsdagen.

Ett annat alternativ kan vara att ta ut hela dagar med ledighet. Innebär arbetstagarens förläggning av ledigheten väsentliga störningar i verksamheten kan arbetsgivaren bestämma hur ledigheten kan tas ut. Här gäller då vissa formalia med att underrätta medarbetare och fack senast två veckor innan genomförande.

Jag har hört talas om friår och att det är en rättighet för alla. Stämmer detta och är det något vi kan erbjuda våra anställda?

Svar:

Försöket med friår pågår under tiden 1 februari 2002 till 31 december 2004 som en försöksverksamhet. Syftet med friåret är att den som har anställning ska kunna ta ledigt från sin anställning under högst ett år för personlig utveckling eller kompetensutveckling. Under ledigheten ska en arbetslös person som är inskriven på Arbetsförmedlingen anställas av arbetsgivaren. Friåret är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som administreras av Arbetsförmedlingarna i de tolv försökskommunerna: Botkyrka, Gällivare, Göteborg, Hultsfred, Hällefors, Katrineholm, Landskrona, Lund, Piteå, Strömsund, Västerås och Åmål. Regeringen har aviserat en utökning inför år 2005, där hela landet ska omfattas.

En av våra anställda har antagits till FN-tjänst utomlands. Han har en specialistroll inom vårt företag och vi är mycket beroende av hans kunnande. Har han rätt att få ledigt för denna typ av frivillig militärtjänst?

Svar:

Ja, det finns en lag som reglerar ledighet för militärtjänst. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att bevilja arbetstagaren ledighet i samband med allmän värnplikt, civilförsvarsövning och FN-tjänst. Det finns inga kvalifikationsregler avseende anställningstid. Reglerna gäller oavsett har länge man varit anställd på arbetsplatsen.

Vi har en anställd tjänstman som under många år varit studieledig och nu blivit gravid. Ska det vara studie- eller föräldraledighet för henne när hon fått barnet? Hennes studieledighet gäller ytterligare åtta månader.

Svar:

Tjänstmannen har beviljats ledighet för studier. Vill hon avbryta studieledigheten, så kan hon göra det med en månads varsel. Därefter kan hon begära tjänstledighet för föräldraledighet. Föräldraledigheten är semesterlönegrundande under 120 dagar. Det innebär att om hon inte ändrar orsak för tjänstledighet från studier till föräldraledighet, så kan hon inte heller tillgodoräkna sig de 120 dagarna som är semesterlönegrundande vid föräldraledighet.

Finns det någon gräns som anger hur många gånger en anställd får vara tjänstledig för studier? Vi har inget kollektivavtal.

Svar:

Den anställde har kvalificerat sig för rätt till ledighet för utbildning om han eller hon varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Avser ledigheten facklig utbildning krävs ingen kvalifikationstid. Lagen anger ingen begränsning av ledighetstiden. Ledighetens längd är beroende av den tid som krävs för att uppnå studieresultatet. Lagen begränsar inte heller antalet tillfällen om arbetstagaren kan vara ledig för studier. Däremot ska studiemålet anges och de kurser som ingår vilket gör att den ungefärliga studieledigheten kommer att framgå.

Har båda föräldrarna rätt att förkorta sin arbetsdag när de har barn under åtta år och fastän de arbetar på samma arbetsplats?

Svar:

Ja, enligt föräldraledighetslagen har varje förälder rätt till förkortad arbetsdag med upp till 25 procent av normal arbetstid. Med normal arbetstid menas den arbetstid som gäller för heltidsarbetande på arbetsplatsen eller inom branschen. En arbetstagare som redan arbetar -tid har inte rätt till ytterligare förkortning.

Vi har fått förfrågan från en anställd om ledighet för att starta eget företag. Har han rätt till ledighet från sin tjänst och finns det någon lag som styr detta?

Svar:

Ja, han har rätt till ledighet. Sedan 1997 finns en ny lag som reglerar denna rättighet. Ledigheten gäller under sex månader på heltid under förutsättning att anställningen varat under de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Verksamheten som kommer att startas får inte konkurrera med arbetsgivaren. Skulle ledigheten medföra betydande problem för arbetsgivaren kan den förvägras eller skjutas upp.

En anställd har varit föräldraledig under två år och har nu börjat arbeta igen. Hon kommer att arbeta fyra dagar per vecka, den femte dagen kommer hon att ta ut föräldraledighet. Är det rätt att hon behåller sin heltidslön och att jag drar föräldraledighet en dag per vecka?

Svar:

Du kan mycket väl göra på det sätt du föreslagit. Vid längre föräldraledigheter kan man istället som ett annat alternativ minska månadslönen i förhållande till det antal timmar hon faktiskt arbetar. Då gör du inte något löneavdrag för föräldraledighet. Detta kan vara enklare ur löneberäkningssynpunkt, men den anställde har ändå kvar sin ursprungliga heltidstjänst. Vissa lönesystem kräver då att frånvaron registreras separat för att semesterberäkningen ska bli rätt.

Måste pappan ta ut sina tio ”pappadagar” direkt när barnet kommit hem från BB eller kan han göra det vid ett senare tillfälle som passar familjen bättre?

Svar:

Nej, pappaledigheten kan tas ut senare, men senast den 60:e dagen efter den dag barnet kommit hem från BB. Ledigheten är avsedd att användas i samband med barnets födelse och ersättningen betalas av Försäkringskassan.

Vilka rättigheter har en anställd avseende ledighet för utbildning? En nyanställd väktare har anmält att han har för avsikt att påbörja en utbildning under hösten. Han anställdes i februari.

Svar:

Enligt lagtexten ska anställningen ha varit under de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under den senaste tvåårsperioden, för att den anställde ska ha rätt till ledighet för studier. Kollektivavtal kan innehålla andra regler för studieledighet under pågående anställning. Utbildningen behöver inte ha något samband med den anställdes arbete. Avser ledigheten facklig utbildning krävs ingen viss anställningstid för rätt till ledighet.

Vi har en medarbetare som började studera med särskilt utbildningsbidrag i augusti 2002. Vi har läst oss till att denna studieledighet är semesterlönegrundande under 180 dagar per intjänandeår. I januari 2003 övergår hon till att läsa med rekryteringsbidrag. Är studieledigheten fortfarande semesterlönegrundande?

Svar:

I samband med årsskiftet infördes det nya rekryteringsbidraget och samtidigt upphörde särskilt utbildningsbidrag. Rekryteringsbidraget är också semesterlönegrundande under 180 dagar per intjänandeår.

Enligt lagen krävs en viss anställningstid innan den anställde kan begära studieledigt. Är det samma sak om ledigheten avser facklig utbildning?

Svar:

Alla anställda har rätt till ledighet för studier om man varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna i följd eller minst tolv månader de senaste två åren. För facklig utbildning krävs ingen viss anställningstid för rätt till denna form av ledighet. Kollektivavtal kan innehålla andra regler för studieledighet.

En anställd som blivit förälder vill förkorta sin arbetsdag med en timma och ta ut föräldraledighet med föräldrapenning. Har den anställde rätt att göra så här?

Svar:

Ja, det är möjligt för den anställde att förlägga sin föräldraledighet på detta sätt. Ledigheten kan utgå som hel, trekvarts, halv, kvarts eller en åttondels ledighet.

Vi har en medarbetare som studerar under två år sedan första september förra året. Hon läser med studielån och är tjänstledig från sitt arbete. Är hennes frånvaro semesterlönegrundande i 180 dagar? Hon tillhör Sif:s avtalsområde och har varit anställd sedan 990503.

Svar:

Studieledigheten är inte semesterlönegrundande. Hade medarbetaren fått särskilt utbildningsbidrag (UBS), gått teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), eller genomgått facklig utbildning så hade 180 dagar av utbildningen varit semesterlönegrundande per intjänande år.

Har en anställd rätt att vara ledig från arbetet för att fullgöra förtroendeuppdrag inom kommunen?

Svar:

Ja, förtroendevalda i riksdag, kommun och landsting har rätt till ledighet för den tid som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. Arbetsgivaren är inte skyldig att utge lön eller annan ersättning och ledigheten är inte heller semesterlönegrundande.

LöneAktuellt hade under förra våren en artikel om företag som ger löneutfyllnad för de som tjänar över 7,5 basbelopp. Vårt företag har också anammat detta under de första 180 dagarna. Nu till min fråga:

När det gäller damer som föder barn och är föräldralediga är det ju inte så konstigt. Men när det gäller papporna – under hur lång tid brukar de få ut denna ersättning. Gäller det fram till barnets 8-årsdag?

Svar:

Det verkar ha blivit en praxis bland företagen att denna utfyllnad gäller under 1,5 år. Kommentaren vi fått från några av företagen som erbjuder löneutfyllnad är att denna tidsbegränsning skulle kunna diskuteras och eventuellt förlängas. Kan vara ett sätt att ytterligare stärka företagets personalpolitik om frågan har ett internt intresse.

Henrik har blivit pappa och vill vara hemma i sex veckor. Ska arbetsgivaren betala någon lön eller får han ersättning från Försäkringskassan?

Svar:

Försäkringskassan står för föräldrapenningen under ledigheten som avses. Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som avgör föräldrapenningens maxtak är 284 200 kronor per år eller cirka 23 600 kronor i månaden. Numera finns det ett flertal arbetsgivare som täcker upp inkomsten till 80 eller 90 procent av lönen, oavsett vilken månadslön den anställde har, under varierande tid mellan 180 till 360 dagar.

En anställd vill utnyttja den nya regeln i föräldraförsäkringen om att ta ut en timmes ledighet varje dag. Mannen arbetar heltid och åtta timmar varje dag. Han tänker använda 30 dagar av sin föräldraledighet till denna lösning. Hur många dagar kan han arbeta på detta sätt?

Svar:

Om han avsätter 30 dagar av föräldraledigheten till att ta ledigt en timma per dag, så kan han göra detta under totalt 240 dagar.

En anställd är föräldraledig under 10 månader. Det har nu gått tre månader av denna tid och han tänker eventuellt komma tillbaka tidigare, men har svårt att lämna besked. Finns det någon tidsgräns för hur sent den anställde kan vänta med att lämna besked om återgång i arbetet?

Svar:

Ja, han måste lämna besked senast en månad i förväg. Hade föräldraledigheten bara pågått under en månad, så skulle han lämnat besked i så god tid som möjligt.

Vilka ersättningsregler gäller under en civilförsvarsövning? Vilken skyldighet gäller för arbetsgivaren?

Svar:

I samband med tjänstgöring under en civilförsvarsövning utbetalar staten ersättning med dagpenning från försäkringskassan. Reservofficerare har istället dagsarvode. Arbetsgivaren är inte skyldig att utge lön under ledigheten. Flertalet arbetsgivarorganisationer rekommenderar emellertid medlemsföretagen att utge viss utfyllnad av de militära ersättningarna vid repetitionsutbildning, reservbefälstjänst, civilförsvarstjänst och viss frivillig tjänstgöring. Ersättningen kan då till exempel utgöra 90 procent av skillnaden mellan normal lön och dagpenningen från Försäkringskassan.

En anställd har ett barnbarn som är svårt hiv-sjuk. Har han rätt att få ledigt från arbetet för att vårda barnbarnet i hemmet?

Svar:

Ja, enligt lagen om ersättning och ledighet för närståendevård har en nära anhörig rätt till denna ledighet. I detta fallet får det bedömas att det är en nära anhörig och hiv betraktas som ett allvarligt sjukdomstillstånd. Ledigheten omfattar högst 240 arbetsdagar för varje person som vårdas, alltså inte 240 dagar per år.

Hur många gånger kan man bryta eller dela upp sin föräldraledighet?

Svar:

Enligt föräldraledighetslagen kan den anställde dela upp sin ledighet på tre olika ledighetsperioder per kalenderår. Löper en ledighetsperiod över ett årsskifte ska den hänföras till det år den påbörjades.

Förvaltningen kommer att säga upp tre anställda på grund av arbetsbrist. Har de berörda rätt att få ledigt för att söka arbete?

Svar:

Ja, har personerna varit anställd i mer än 12 månader under en treårsperiod så har de rätt att på betald arbetstid söka annat arbete. Detta gäller oavsett anställningsform.

En anställd vill ha obetald ledighet för att vårda sitt barnbarn under sonhustruns förlossning. Försäkringskassan betalar. Måste vi bevilja begärd ledighet?

Svar:

Enligt nuvarande regler är det bara pappan som har rätt till tio dagars tillfällig föräldraledighet, så kallade ”pappadagar”. Regeringen har i mars beslutat att dessa dagar ska kunna tas ut av någon annan person. Beslutet träder i kraft först den 1 juli 2001.

En kvinnlig medarbetare har varit mammaledig under ett år. Hon säger själv att 180 av dessa dagar ska vara semester-lönegrundande dagar. Stämmer detta, jag trodde att det var 120 dagar som gällde?

Svar:

Varje förälder har rätt till 120 dagar som semesterlönegrundande i samband med barnets födelse eller adoption. Om den kvinnliga med- arbetaren är ensamstående förälder så har hon rätt till 180 dagar som semesterlönegrundande.

Hur lång tid kan en anställd vara föräldraledig? Det sägs att viss föräldraledighet är obligatorisk i samband med barnets födelse, vad är det som gäller?

Svar:

Oavsett om föräldrapenning tas ut eller inte, har en förälder rätt till hel ledighet under 18 månader från barnets födelse. Föräldern har även rätt till ledighet under all tid för vilken föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning utbetalas. Det gäller även när barnet är äldre än 18 månader och kan tex innefatta delledighet vid förkortning av arbetstiden. Mammaledigheten omfattar totalt 14 veckor, fördelade på sju veckor innan respektive efter förlossning. Två veckor av denna mammaledighet är obligatorisk ledighet för mamman enligt nya lagregler.

En av våra anställda kommer snart tillbaka från sin föräldraledighet. Hon har annonserat att hon har för avsikt att gå ner på deltid från att tidigare haft en heltidstjänst. Vi är ett litet företag med bara fem anställda – har hon rätt att kräva detta?

Svar:

Ja, den anställde har rätt till förkortad arbetstid fram tills dess att barnet fyllt åtta år eller avslutat det första skolåret. Detta gäller den ene av föräldrarna och arbetstiden kan förkortas till 75 procent av ordinarie heltidsarbetstid.

En anställd i vårt lilla företag hävdar att han har rätt enligt lag till ledighet med lön när han om några månader ska flytta närmare arbetsplatsen. Stämmer detta?

Svar:

Inom ett flertal kollektivavtal har anställda rätt till ledighet på grund av flyttning. Det kan gälla både med eller utan ersättning, men det finns ingen lagregel för denna form av ledighet.

Finns det någon lagstadgad rätt till betald ledighet i samband med begravning av nära anhörig?

Svar:

Nej, det gör det inte. Däremot kan kollektivavtal ge möjlighet till permission. Det innebär rätt till ledighet med bibehållen lön under hel eller del av dag.

Under de senaste två åren har en anställd varit tjänstledig för studier. Vi har under tiden anställt en vikarie. Nu har han meddelat att han kommer att avbryta sina studier innan studieledigheten gått ut. Har han rätt att komma tillbaka innan den beviljade studieledigheten upphört?

Svar:

Ja, han har rätt att komma tillbaka till sin arbetsplats när han avbryter sin studieledighet. Enligt studieledighetslagen finns det vissa tidsmässiga regler som gäller. I detta fallet när studieledigheten varat mer än ett år, är arbetsgivaren inte skyldig att låta den anställde återgå i arbete tidigare än en månad efter underrättelse till arbetsgivaren.