Beskattning – frågor och svar

Möjligheten till parkeringsplats vid arbetsplatsen kan ju innebära att den anställde förmånsbeskattas. Gäller detta oavsett den anställde kör med egen bil eller har tjänstebil?

Svar:

I princip gäller att parkeringsplatsen är en skattepliktig förmån för den som använder egen bil till arbetet. Förmånen värderas till marknadsvärde. Används bilen däremot i tjänsten under mer än 160 dagar och minst 300 mil, så borde det innebära skattefrihet för den anställde för årets samtliga dagar. Används bilen i tjänsten endast mellan 60 till 160 dagar blir den anställde inte beskattad för just dessa dagar. Fri parkering vid arbetsplatsen är skattefri för anställd med förmånsbil. Frågan om förmånsbeskattning av fri parkering är mycket diskuterad för närvarande och hanteringen blir komplicerad för arbetsgivaren. Svårigheten kan ligga i hur man ska kunna veta vem som utnyttjar de tillgängliga parkeringsplatserna och hur platsen marknadsmässigt ska värderas.

Det inträffar ofta att personalen anser det vara orättvist att vi satsar så mycket på personalvårdsförmåner i form av motions-aktiviteter. Vi funderar därför på att införa en valmöjlighet, där tillsvidareanställda kan avstå från våra motionsaktiviteter och istället få motsvarande ekonomiska kompensation att använda till andra fritidsaktiviteter. Är det något vi bör tänka på?

Svar:

För att personalvårdsförmånerna ska betraktas som skattefria för den anställde gäller bland annat att aktiviteterna ska vara av enklare slag, ska rikta sig till hela personalen och förmånen ska inte gå att byta mot kontanter. Väljer ni att ge möjlighet till att byta förmånen mot pengar, då ska förmånen beskattas, både för dem som väljer pengarna och för dem som utnyttjar motionsaktiviteten. Personalvårdsförmånerna ska dessutom omfatta hela personalen. Det innebär att man inte kan utesluta tillfälligt anställd personal, utan förmånen ska omfatta alla anställda, oavsett anställningsform, för att kunna betraktas som en skattefri förmån.

Kan en videokamera ingå i ett hem-PC-paket som vi erbjuder företagets anställda? Vi har fått förfrågan från en anställd och undrar nu vad som är tillåtet att erbjuda som en skattefri förmån.

Svar:

När skattefria lånedatorer infördes 1998 avsågs i första hand dator, bildskärm, tangentbord och liknande tillbehör samt nödvändiga program. Därefter har den tekniska utvecklingen medfört att gränsdragningarna mellan datorer och annan teknisk utrustning kan vara svåra att dra. Skatteverket kom därför ut med en skrivelse under 2004, där man tydliggjorde vad som är skatte-fritt respektive skattepliktigt. Enligt den sammanställningen kan videokameran inte ingå som en skattefri förmån.

Lånedator

Skattepliktig är utrustning främst avsedd för film, TV, spel och musik. Som exempel kan nämnas multimedia-datorer och hemmabiopaket. Skattefri är stationär dator med bildskärm och tangentbord, som alternativ godtas bärbar dator eller handdator. Likaså utrustning för CD- eller DVD-teknik eller annan utrustning för inspelning eller återgivande av musik, film, radio eller TV. Som krav ställs att utrustningen ska vara integrerad i datorn och för utrustningens funktion ska krävas att själva datorn används.

Tillbehör

Skattepliktig är utrustning som kan användas separat utan att vara kopplad till datorn eller som primärt har andra användningsområden. Som exempel kan nämnas separata CD- och DVD-spelare, digitala kameror och videokameror, mp3-spelare och andra musikspelare och mobiltelefoner. Hit hör också projektorer och större bildskärmar som kan användas separat från datorn, extra bildskärm, utrustning för kommunikation mellan olika datorer och möblemang för datorutrustning. Skattefri är utrustning som normalt bara kan användas i direkt anslutning till skattefri dator. Som exempel kan nämnas skrivare, scanner, högtalare, modem, webbkamera, headset, joystick samt olika program och spel som installeras på datorn.

Är det tillåtet för arbetsgivaren att subventionera träningsskor för våra ambitiösa joggare utan att de förmånsbeskattas?

Svar:

I detta fall handlar det inte om arbetskläder/skor som annars omfattas av skattefrihet. Träningsskorna är ju som du anger avsedda för privat bruk. Skatteverket har uttalat att ”klädutrustning av mindre värde som till exempel T-shirts och träningsoveraller och som är försedda med arbetsgivarens reklamtryck bör anses som skattefri förmån”. Enligt Skatteverket betraktas träningsskor vara av dyrare slag än vad som beskrivits ovan i deras uttalande. Detta innebär därmed att fria eller subventionerade träningsskor ska betrakats som en skattepliktig förmån för den anställde.

Hur hög måste räntan vara vid ett ”personallån” för att medarbetaren inte ska förmånsbeskattas?

Svar:

Det vanligaste är att man erbjuder personallån till fast ränta.

Räntan beräknas på följande sätt:
Statslåneräntan vid tillfället då lånet tecknas plus en procent.

Exempel
(lån tecknat 31/12 2004): 3,78 % + 1% =4,78%

Det avgörande är alltså räntan vid lånetillfället. Om räntan som den anställde ska betala är lika med den framräknade jämförelseräntan eller högre, så uppkommer ingen skattepliktig förmån för den anställde.

Inför julen har vi gjort en bra upphandling av företagets julgåva till våra 20 anställda. Vi har köpt en presentförpackning med olika delikatesser och vi lyckades pressa priset från 500 kronor till 350 kronor. Blir detta därmed en skattefri julgåva?

Svar:

För att en julgåva ska betraktas som skattefri för personalen ska marknadsvärdet inklusive moms uppgå till högst 400 kronor. Observera att det gäller marknadsvärdet – det priset som den anställde själv skulle fått betala om han eller hon köpt varan med egna pengar. Eftersom julgåvans värde överstiger 400 kronor inklusive moms kommer hela gåvan att bli skattepliktig för den anställde och arbetsgivaren får betala arbetsgivaravgift för hela beloppet som betraktas som lön.

Vi ska göra bruttolöneavdrag för hem-PC som alla anställda erbjuds. Nu undrar jag hur vi ska göra för att räkna fram bruttolöneavdraget – som i vårt fall ska gälla under tre år?

Svar:

Vill man uppnå kostnadsneutralitet för erbjudandet av hem-PC kan man göra beräkningen enligt följande exempel:

Datorpaketet kostar 20 000 kr inklusive moms och eftersom arbetsgivaravgifterna minskar vid bruttolöneavdrag tar man hänsyn till detta med 32,7 procent (gäller 2004).

Uträkning:
20 000 / 1.327 = 15 071 kr

Beloppet 15071 kr ska fördelas på 3×12 månadslöner och ger ett månadsbelopp på 419 kronor.

Nu har det ju kommit nya belopp som reglerar hur höga bruttolöneavdrag man får göra för en hem-PC. Hos oss har några anställda kommit upp i drygt 10 000 kronor per år – hur gör vi?

Svar:

Den nya beloppsgränsen för så kallade hemlåne-datorer är 10 000 kronor per år. Är bruttolöneavdraget högre än 10 000 kronor per år, då blir hela förmånen skatte-pliktig. Det gäller samma sak om den anställdes lön sänks på grund av datorerbjudandet med mer än 10 000 kronor per år. Den nya beloppsgränsen gäller endast avtal som tillkommit efter den 31/12 2003. För att undvika skattegränsen när man väljer en dyrare dator kan man istället förlänga perioden för löneväxling med ytterligare något eller några år.

En gång i veckan kommer en naprapat till vårt företag och anställda erbjuds då behandling. Företaget betalar 150 kronor och den anställde får ett avdrag på lönen med samma belopp. Kan detta belopp behandlas som ett bruttolöneavdrag?

Svar:

Behandlingen av naprapaten bör inrymmas under de nya bestämmelserna om skattefria motionsförmåner, där man som exempel nämner ”kontorsmassage”. Det innebär alltså att om arbetsgivaren betalar kostnaden, så är det en skattefri förmån (fortfarande gäller kravet att det ska vara en förmån tillgänglig för alla osv). Däremot så kan man i nuläget inte bruttolöneväxla denna förmån. Ska den anställde vara med och finansiera förmånen, så får det bli via ett nettolöneavdrag. Bestämmelserna om skattefrihet för denna typ av förmån är fortfarande nya och det finns ännu inte några prövningar i Regeringsrätten om att löneväxla denna typ av förmån. Skatteverket har emellertid lämnat förhandsbesked som avvisar möjligheten till löneväxling.

Vi ska betala ut ett avgångsvederlag till en person som slutade hos oss redan förra året. Beloppet är på 50000 kronor. Hur hanterar vi löneskatten?

Svar:

Avgångsvederlag betraktas som engångsbelopp, eftersom det inte avser en bestämd tidsperiod eller betalas ut regelbundet. I vanliga fall görs skatteavdrag enligt tabell för engångsbelopp som utbetalas samtidigt med annan lön. Hade så varit fallet då skulle ni dragit 34 procents skatt. Eftersom utbetalningen sker under ett senare år och dessutom inte i samband med annan löneutbetalning så ska ni dra 30 procent i engångsskatt för avgångsvederlaget.

Har vi en skyldighet att dra skatt för en person som också har en annan arbetsgivare? Han arbetar cirka 30 procent av en heltidstjänst hos oss.

Svar:

Normalt görs skatteavdrag enligt tabell av huvudarbetsgivaren. Som huvudarbetsgivare betraktas i regel den som betalar ut den största delen av arbetsinkomsten. För er del innebär det att ni ska göra ett avdrag med 30 procent av den utbetalda ersättningen.

Vilka regler gäller avseende skatteavdrag på förskott? Vi har alltid dragit skatten på förskottet när den ordinarie månadslönen betalats ut.

Svar:

Arbetsgivaren ska dra skatt i samband med utbetalning av förskott. Skatteavdraget ska beräknas till så stor del av den sammanlagda skatten som förskottet utgör av hela ersättningen.

Exempel:
Månadslönen är 20000 kronor och skatten utgör 8000 kronor.
Ett förskott utbetalas med 5000 kronor.
Förskottet utgör 25 procent av den totala lönen och arbetsgivaren ska då göra ett skatteavdrag med 2000 kronor (25% x 8000 kr).

Nu är det snart dags för härliga vårvinterdagar i fjällen. Vi lottar varje år ut semesterveckor i våra fritidsstugor. De anställda betalar 1 000 kronor för en vecka. Vad gäller – blir det någon förmånsbeskattning?

Svar:

Enligt skattereglerna ska antingen marknadsvärdet eller schablonvärdet användas vid beräkningen av bostadsförmån för semesterbostad. Schablonvärdet för denna typ av bostad är 3000 kronor per vecka, samma belopp som föregående år. Eftersom den anställde betalar 1000 kronor av beloppet blir det 2000 kronor som förmånsbeskattas.

Vi firar tioårsjubileum och tänker ge våra anställda en klocka. Vårt inköpspris är 1 500 kronor exklusive moms. Blir detta en skattefri gåva?

Svar:

En skattefri jubileumsgåva får uppgå till högst 1 200 kronor inklusive moms. Priset för den föreslagna klockan blir 1 875 kronor inklusive moms. Det innebär att hela beloppet kommer att betraktas som lön, alltså inte enbart den överskjutande delen.

Vi håller på att ta fram en policy för uppvaktning av anställda vid högtidsdagar. Hur stort värde får en minnesgåva uppgå till för att den anställde inte ska behöva betala skatt för gåvan?

Svar:

Minnesgåvan till en varaktigt anställd medarbetare är skattefri om gåvans värde inte överstiger 10 000 kronor inklusive moms. Gåvan får endast ges vid ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Med varaktig anställning avses enligt RSV en anställning som varat minst sex år. Överstiger gåvans värde 10 000 kronor, beskattas hela gåvan.

Hur är det med möjligheten att löneväxla för tandvård? Kan en anställd få bruttolöneavdrag motsvarande tandvårdskostnad?

Svar:

Intressant fråga som kommer att bli svår att genomföra efter årsskiftet. Kostnader från den offentliga tandvården går inte att löneväxla. Däremot har man kunnat löneväxla tandvårdskostnad från den privata tandvården under förutsättning att tandläkaren inte finansierar sin verksamhet eller den aktuella behandlingen med offentliga medel. Enligt förslag kommer löneväxlingen av tandvård troligen att upphöra vid årsskiftet.

Företaget kommer att erbjuda en anställd säljare ett lån för att kunna köpa en bil. Lånet kommer att vara räntefritt, men avbetalas på tre år. Får detta några skattekonsekvenser?

Svar:

Ja, den anställde förmånsbeskattas för ränteförmån. Förmånsvärdet räknas fram utifrån statslåneräntan vid lånetillfället plus en procent. Den framräknade räntesatsen gäller under hela den tid som lånet löper med oförändrade villkor, men förmånsvärdet ändras i samband med varje amortering eftersom lånet betalas av. Statslåneräntan var i slutet av augusti 4,24 procent.

Vi har tänkt anställa en ny receptionist som vikarie under fyra månader. Kvinnan som är 61 år har lämnat en tidigare anställning med avtalspension. Innebär detta att vi ska betala en lägre arbetsgivaravgift än den ordinarie?

Svar:

För personer som vid årets ingång fyllt 65 år ska endast särskild löneskatt på 24, 26 procent betalas. Det betyder att ni ska betala ordinarie arbetsgivaravgift för er vikarie i receptionen eftersom hon ännu inte fyllt 65 år.

Vi har infört möjligheten för våra anställda att genom bruttolöneavdrag finansiera tandvård. Stämmer det att den anställde kan komma att förmånsbeskattas för förmånen framöver?

Svar:

Sjukvård och tandvård som arbetsgivaren betalar för anställda är en skattefri förmån så länge vården inte är offentligt finansierad. Det är förmånligt för den anställde att byta lön mot den skattefria förmånen. Finansdepartementet har kommit med ett förslag att skattefriheten slopas och utgångspunkten är att samhällets finansiering av tandvård ska ske inom ramen för den allmänna försäkringen och inte genom skattesystemet. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.

Vilka belopp gäller för att skolungdomar som arbetar under sommaren inte ska behöva betala skatt? Är det några speciella blanketter som krävs i så fall?

Svar:

I år kan den som studerar och jobbar extra tjäna 16 399 kronor utan att arbetsgivaren behöver dra någon skatt. Be skolungdomarna att fylla i avsnittet ”Uppgift om årsinkomst m.m” på blankett RSV 4301 och därefter lämna blanketten direkt till arbetsgivaren. Kommer årsinkomsten att bli 16 400 kronor eller mer ska istället ”Ansökan – ändrad beräkning av skatteavdrag för skolungdom och studerande” lämnas till skattekontoret för beslut. Blanketterna kan beställas från Skatteverket.

Vi har fordringar på en anställd på grund av personalinköp. Den anställde har samtidigt införsel på sin lön för underhållsbidrag. Kan vi göra avdrag för personalinköpen fastän lönen inte räcker till för införselbeloppet?

Svar:

Nej, det kan ni inte göra. Det finns en prioritetsordning hur avdrag ska göras på den anställdes inkomster. Arbetsgivarens kvittningsrätt för olika former av fordringar kommer först på fjärde plats enligt följande:

1. Preliminär skatt
2. Införsel för underhållsbidrag
3. Införsel
4. Kvittning

Friskvårdsaktiviteter som ska betraktas som skattefria ska erbjudas alla anställda, det har vi klart för oss. Men vad händer om företaget har lokalkontor på olika platser inom Sverige – måste alla anställda få samma erbjudande oavsett var lokalkontoret är beläget för att villkoren för skattefrihet ska vara uppfyllda?

Svar:

Det är alldeles rätt att en förmån av motion för att betraktas som skattefri ska omfatta alla anställda, alla ska ha samma möjlighet att utnyttja förmånen. Skatteverket har emellertid tagit ställning till vad som ska gälla inom till exempel koncerner eller kommuner som har verksamhet på olika orter. Deras svar innebär att anställda på en ort ska kunna erbjudas vissa aktiviteter, medan anställda på en annan ort eller lokalkontor erbjuds helt andra aktiviteter.

Vilka regler gäller när ett företag erbjuder anställda att välja privat städhjälp i stället för bilförmån?

Svar:

Om arbetsgivaren betalar kostnaden för städhjälp blir den anställde förmånsbeskattad och förmånen ska då värderas till dess marknadsvärde. Marknadsvärdet blir då oftast den kostnad arbetsgivaren betalar för städhjälpen inklusive moms. Det innebär att den anställde ska skatta för förmånen och arbetsgivaren betalar sociala avgifter på förmånsbeloppet.

Vi har erbjudit anställda att betala 1 000 kronor per termin och anställd för avgifter till gym, friskis & svettis eller andra liknande friskvårdsaktiviteter. En anställd undrar om han istället kan använda pengarna till träningsskor eller hantlar eftersom han tränar hemma?

Svar:

Ni kan naturligtvis ersätta den anställde för inköp av skor eller liknande, men ersättningen kommer att betraktas som lön och ska därmed beskattas och belastas med sociala avgifter. En bättre idé kan kanske vara att ordna rabatter i en sportaffär för företagets anställda.

Vi har för avsikt att erbjuda rikskuponger till våra anställda. Är det upp till arbetsgivaren att bestämma hur mycket man vill subventionera eller finns det ett visst belopp man ska följa?

Svar:

Om den anställde betalar för värdet av rikskuponger, då blir det ingen förmånsbeskattning. Lämnar arbetsgivaren ut kupongerna till ett lägre pris än vad som står på kuponghäftet, då ska den anställde förmånsbeskattas för mellanskillnaden. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift på det subventionerade beloppet. Det är upp till arbetsgivaren att avgöra om man vill subventionera och i så fall även avgöra med vilket belopp.

Reglerna för uppvaktning av personal har varit mycket flexibla i vårt företag, egentligen har det inte funnits några riktlinjer att gå efter. Men nu har vi tagit tag i frågan, det finns flera personer som fyller 50 eller 60 år. Finns det beloppsmässiga regler att hålla sig till?

Svar:

Ja, minnesgåvorna betraktas som skattefria om värdet av gåvan uppgår till högst 10 000 kronor inklusive moms. Det nya beloppet gäller retroaktivt från och med 2001, enligt tidigare regler var det 6 000 kronor som gällde.

Vi anlitar ibland skolungdomar för att dela ut reklamblad. Vi räknar med att vi betalar dem cirka 10 000 kronor under ett år för dessa arbetsinsatser. Hittills har vi dragit skatt på dem, men måste vi göra det?

Svar:

Om man kan räkna med att inkomsten för ungdomarna inte överstiger 16399 kronor under år 2003, så behöver ni inte göra skatteavdrag på deras inkomst.

En nyanställd säljare beräknar under året köra 5 000 mil i tjänsten med sin förmånsbil. Är det skattemyndigheten som beslutar om nedsättning av förmånsvärdet?/h4>

Svar:

Förmånsvärdet för tjänstebil jämkas till 75 procent av ordinarie förmånsvärde, för den som kör minst 3 000 mil i tjänsten. Det behövs inte något beslut från skattemyndigheten utan arbetsgivaren gör denna bedömning själv, och reglerar förmånsbeskattningen för den anställde.

Företaget betalar hyran för en lägenhet i Trollhättan som används av en anställd. Hyran för lägenheten är 6000 kronor per månad. Vilken förmånsbeskattning gäller?

Svar:

Arbetsgivaren ska beräkna bostadsförmånen efter en schablon, det är alltså inte hyreskostnaden som utgör underlaget för förmånsberäkningen. Värdet beräknas genom lägenhetens antal kvadratmeter x 57 kronor/månad (avser år 2002). Om lägenheten är på 50 kvadratmeter, så blir förmånsvärdet 2850 kronor per månad. Förmånsvärdet per kvadratmeter varierar beroende på var i landet lägenheten är belägen.

Vi har en nyanställd som började den 15 september. I samband med bytet av anställning har han blivit beskattad för bilförmån under samma månad från både förra arbetsgivaren och från oss. Hur gör man?

Svar:

Ni har gjort rätt båda två, denna situation kan uppkomma vid byte av anställning. Bilförmånen är alltid lika stor varje månad, oavsett hur många dagar den anställde haft tillgång till bilen. Det finns alltså skäl till att återlämna bilen i rätt tid, för att inte riskera att bli beskattad av två olika arbetsgivare när man byter anställning. Arbetsgivaren kan inte själv reglera den uppkomna situationen, men skattemyndigheten kan kontaktas för en ansökan om justering.

Det sägs att julgåvor endast får kosta 400 kronor för att inte förmånsbeskattas. Hur gör man om gåvan kostat 500 kronor?

Svar:

Enligt Skatteverket får julgåvan endast kosta 400 kronor inklusive moms, för att den anställde inte ska beskattas. Om gåvan kostar mer, så kommer hela gåvans värde att beskattas för den anställde. Eftersom detta i så fall blir en mycket dyr gåva för både den anställde och för företaget, rekommenderas att ge bort en julgåva som håller sig inom beloppsgränsen.

En person har ibland beredskap från hemmet. Företaget har en bil som han använder under beredskapen, dessutom använder han den till och från arbetet de dagar han har beredskap. Troligen blir det mer än 100 mils privat körning per år. Ska han betala bilförmån?

Svar:

Reglerna för bilförmån är mycket restriktiva. Skatteverket anger att förmånen skall värderas till noll, om bilen använts vid högst tio tillfällen och har körts högst 100 mil privat. Enligt Skatteverketfinns det faktorer som kan tala för att den anställde inte ska beskattas för bilförmån. Har den anställde ett avtal med arbetsgivaren, där man anger att bilen behövs för utförandet av beredskapen och att den inte får användas för privat körning, så kan detta hänföras till en av dessa faktorer.

Om arbetsgivaren betalar ut reseersättning istället för sjuklön – blir denna reseersättning beskattningsbar? I vårt fall gäller det en anställd som brutit benet.

Svar:

Arbetsgivaren kan under en sjuklöneperiod i stället för sjuklön utge reseersättning till arbetstagaren. Detta kan ske om den anställde på grund av sitt hälsotillstånd inte kan utnyttja det färdsätt som han normalt använder. Reseersättningen betraktas som lön och beskattas.

Är telefonersättning som vi betalar ut till en chef skattepliktig?

Svar:

Har den aktuella chefen en fri telefon, så är denna förmån skattepliktig. Om telefonersättningen endast är en ersättning för gjorda tjänstesamtal, så bör ersättningen ses som en icke skattepliktig kostnadsersättning.

Vad gäller avseende skatt när den anställde vill köpa den förmånsbil han haft när leasingperioden har gått ut?

Svar:

Det är inte ovanligt att den anställde får möjlighet att köpa ut leasingbilen till ett restvärde. Om restvärdet understiger marknadsvärdet har den anställde fått en förmån som värderas till mellanskillnaden och ska därmed beskattas som inkomst av tjänst. Arbetsgivaren ska därmed också betala sociala avgifter.

Vilket skatteavdrag ska göras på styrelsearvoden?

Svar:

Skatteavdrag på sidoinkomster som till exempel styrelsearvoden skall göras med 30 procent av beloppet.

Inom vår organisation har de anställda fått tillgång till lånedatorer. Vad gäller när en anställd är barnledig och inte får någon lön som vi kan dra bruttolöneavdrag på?

Svar:

Ditt eget förslag på att göra avdraget när personen efter 2-3 månader är tillbaka i tjänst låter som en praktiskt bra och enkel lösning.

En av våra kvinnliga drifttekniker är gravid. Arbetstiden innefattar skiftgång. Kvinnan har begärt att bli omplacerad till dagtidsarbete under graviditeten. Har hon rätt till bibehållna anställningsförmåner?

Svar:

Arbetsdomstolen har haft uppe denna fråga till prövning. Enligt föräldraledighetslagen framgår det att en kvinnlig arbetstagare har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner. Avgörande för tillämpningen är om situationen för den gravida är sådan att hon inte skall utföra sina vanliga arbetsuppgifter (6§ arbetsmiljölagen). Begreppet ”bibehållna anställningsförmåner” har också varit uppe i AD och där framkommer att lönetillägg som utges stadigvarande enligt ett schema ska utgå även under en omplacering.

Vi har anställda som gått i pension och får därmed inte längre någon lön från arbetsgivaren. De har PC-lån som vi tidigare gjort bruttolöneavdrag för – hur ska vi göra fortsättningsvis?

Svar:

De aktuella hemdatorerna lånas ut till arbetstagarna och det innebär att de ska lämnas tillbaka när den anställde lämnar sin anställning. Det finns däremot inget som hindrar att pensionären köper utrustningen av sin tidigare arbetsgivare. Om detta sker till marknadspris, så uppkommer ingen skattepliktig förmån.

Riksdagen har beslutat att vinterdäck obligatoriskt skall användas under vissa vintermånader. Innebär det att vinterdäck inte längre skall räknas till extrautrustning vid beräkning av bilförmånsvärde?

Svar:

Nej, vinterdäck räknas fortfarande som extrautrustning och skall läggas till bilens listpris vid beräkning av bilförmånsvärdet.

Det börjar bli vanligare att erbjuda hemtjänst som ett komplement till bilförmån. Vi har inom vårt företag planer på att kunna erbjuda olika former av förmåner där även hemtjänst kan ingå. Vad gäller beskattningsmässigt för hemtjänster?

Svar:

Det skattepliktiga förmånsvärdet uppgår till det pris inklusive moms där den anställde hade fått betala för städtjänsten om denne själv köpt tjänsten från ett städföretag. Det innebär att förmånen värderas till marknadspris. Värderingen gäller sedan vid avdrag för preliminär skatt, betalning av arbetsgivaravgifter och vid kontrolluppgiftsredovisningen.

Vi har nyligen anställt en person från Tyskland. Han vill ha sin lön utbetald i euro. Vilken kurs ska jag använda för beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag?

Svar:

Den aktuella kursen dagen för utbetalning eller lyftning är det som gäller. Det blir även den kursen som ska redovisas på kontrolluppgiften. Beräkningen av skatteavdraget kan vålla problem eftersom denna beräkning görs flera dagar innan utbetalning. Detta innebär att skatteavdraget kan bli för lågt eller för högt, men detta får man troligen acceptera. Skatteavdraget är ju en preliminär skatt som senare kommer att avstämmas mot den slutliga skatten.

Under fyra månader kommer en person från ett europeiskt land att arbeta i ett projekt i Sverige. Efter projektets genomförande flyttar han tillbaka till sitt hemland. Vad gäller avseende skatt?

Svar:

Du eller den anställde ska ansöka hos skattemyndigheten om beslut om särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands. Ansökan görs på en särskild blankett. Om en person som bor utomlands vistas stadigvarande i Sverige mer än sex månader gäller de vanliga reglerna för statlig och kommunal inkomstskatt.

Vårt företag har lokalkontor både i Sundsvall och Stockholm. En av våra anställda som är bosatt med sin familj i Sundsvall ska under det kommande året arbeta vid kontoret i Stockholm. Vi kommer att erbjuda både lägenhet och årskort på SJ. Vad gäller i skattefrågan?

Svar:

Alla ersättningar som en anställd får från sin arbetsgivare är i princip skattepliktiga. Detta gäller oavsett om det är en kontantförmån eller om ersättningen utgår i annan form. Det finns vissa undantag på ersättningar, som då sägs vara direkt hänförbara till tjänsten. I detta fallet gäller att både årskortet på SJ och hyran för lägenheten blir en skattepliktig förmån för den anställde. Det innebär därmed att arbetsgivaren blir skyldig att betala arbetsgivaravgifter på förmånsbeloppet.

En av våra anställda har brutit foten och är gipsad, men vill ändå komma tillbaka och arbeta. Företaget är beredda till att betala taxiresorna mellan bostaden och arbetsplatsen. Anses detta som en skattepliktig förmån?

Svar:

Ja, om arbetsgivaren avser bekosta taxiresorna anses detta som en skattepliktig förmån. Resor mellan bostad och arbete betraktas som privata resor. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala sociala avgifter. Förmånen ska redovisas på kontrolluppgiften. Den anställde kan yrka avdrag för förmånsbeloppet i sin deklaration enligt reglerna för resor till och från arbetet.

I vårt företag har vi erbjudit gratis influensavaccinering för känsliga och utsatta personer. Är detta en skattepliktig förmån?

Svar:

Nej, vaccination som arbetsgivaren betalar är skattefri om den motiveras av tjänsten.

Inför årets familjejulfest kommer vi att anlita en trollkarl som ska stå för underhållningen. Skall vi dra skatt på ersättningen?

Svar:

Om underhållaren inte har F-skattsedel så ska man dra preliminär skatt med 30 % av den utbetalda ersättningen. Företaget ska dessutom betala arbetsgivaravgift och lämna kontrolluppgift efter årets slut.

Våra anställda har möjlighet att få en skattefri hemdator. Får ett abonnemang på uppkoppling mot Internet ingå i den skattefria datorutrustningen?

Svar:

Nej, abonnemang på uppkoppling mot Internet ingår inte i den skattefria datorutrustningen. Om Internet däremot används vid självstudier i en datautbildning på fritiden ska internetabonnemanget vara undantagen från beskattning så länge utbildningen pågår.

Om arbetsgivaren lånar ut företagets bil till en anställd vid några tillfällen – skall personen då förmånsbeskattas?

Svar:

Nej, enligt Skatteverket behöver den anställde inte skatta för bilförmånen om bilen används vid endast enstaka tillfällen. Gränsen har satts vid högst tio tillfällen per år och högst 100 körda mil.

Vi tänker erbjuda våra anställda möjligheten till att låna hem datorer. Måste vi göra ett bruttolöneavdrag eller kan vi låta de anställda låna datorerna gratis?

Svar:

Det finns inget som hindrar att anställda lånar hemdator utan kostnad. Det blir inte heller någon förmånsbeskattning på den aktuella personalförmånen.

Hur ska vi göra med bruttolöneavdraget för hemdator – när den anställde under en studieledighet inte har någon lön att göra avdrag på?

Svar:

Det finns olika alternativ att välja mellan. Ett sätt är att låta den anställde betala ett förhöjt avdrag på den sista lönen innan studieledigheten eller så väntar ni med det samlade avdraget tills personen kommit tillbaka igen.

En av våra säljare kommer att få en bonus utbetald till sommaren. Kan vi göra en avsättning till en pensionsförsäkring istället för att betala ut bonusen som lön? Hur blir det då med skatten för den anställde?

Svar:

Det finns inget som hindrar att man avsätter bonusen i en pensionsförsäkring för den anställde. Skatten betalar den anställde först när han kommer att ta ut sin pension. Löneskatten på pensionskostnader är dessutom lägre, företaget betalar 24,26 procent på pensionsbeloppet.

Får man göra bruttolöneavdrag som betalning för sjukvårdsförsäkring på samma sätt som för ”hem-PC” eller måste det vara nettolöneavdrag?

Svar:

Förmån av fri hälso- och sjukvård samt tandvård som inte är offentligt finansierad är skattefri för den anställde. Det betyder att arbetsgivaren kan betala försäkringen utan att den anställde ska beskattas för förmånen. Om den anställde ska bidra till kostnaden, så kan ni mycket väl göra detta genom ett bruttolöneavdrag.

Vi har under en treårsperiod hyrt ut datorer till våra anställda. Enligt skattereglerna kan vi sälja maskinerna till våra anställda, men då till marknadspriset. Men marknadspriset ligger högt och många anställda ställer sig tveksamma till att överta de tidigare uthyrda datorerna. Hur kan vi göra?

Svar:

Marknadsvärdet är det pris vi får betala hos handlarna för en likvärdig dator. Just nu ligger priset högt, det finns en stor efterfrågan på begagnade datorer. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren förlänger hyresavtalet med den anställde, eventuellt kan detta också föregås av en ”uppgradering” av utrustningen. Men samtidigt finns det inget som hindrar att arbetsgivaren fortsätter att låna ut datorerna utan bruttolöneavdrag. När marknadsvärdet verkar rimligt kan den anställde köpa utrustningen.

Ibland anlitar jag konsulter i mitt företag. Hur mycket skatt ska jag dra på ersättningen till dessa uppdragstagare?

Svar:

F-skattsedel är avsedd för personer som bedriver näringsverksamhet. Om du betalar ut ersättning till en person som enbart har F-skattsedel ska du inte göra avdrag för preliminär skatt. Om det tillfälliga uppdraget utförts av en person med A-skattsedel ska skatteavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

Hur gör man avseende förmånsbil när bilen levereras i mitten av en månad. Skall jag bara dra 50 procent av förmånsvärdet?

Svar:

Bilförmån värderas till 1/12 del av förmånsvärdet för året för varje påbörjad månad. Det betyder att den anställde ska beskattas för fullt förmånsvärde oavsett när under månaden han fått bilen.

En anställd arbetar till kl. 22.00 en kväll och åker efter arbetets slut med tunnelbana och därefter buss mot hemmet. Eftersom tunnelbanan är försenad missar den anställde bussanslutningen och tar istället taxi den sista biten till hemmet. Denna kostnad har arbetsgivaren betalat. Innebär detta att den anställde ska förmånsbeskattas?

Svar:

Ja, det gör det. Om den anställde får ersättning från arbetsgivaren för taxiresa mellan bostaden och arbetsplatsen är ersättningen/förmånen skatte- och avgiftspliktig.

Vilken skatteprocent betalar arbetsgivaren på pensionskostnader?

Svar:

Arbetsgivaravgifterna på pensionskostnader, särskild löneskatt, är 24,26 procent. De är alltså lägre än avgifterna på lön som uppgår till 32,82 procent. Därtill kommer avgifter för avtalsförsäkringarna.

Medför erbjudandet om att låna datorn ytterligare 12 månader utan kostnad att övriga anställda, som inte tidigare haft lånedator, måste få samma erbjudande? De skulle då inte låna en dator mot bruttolöneavdrag, utan endast låna en dator gratis under 12 månader.

Svar:

Om en anställd fortsätter att låna en dator även efter det att den ursprungligen avtalade perioden löpt ut, bör detta inte ses som ett nytt lån. Lånedatorn hör därmed till arbetsgivarens tidigare erbjudande som riktade sig till hela personalen på arbetsplatsen. Något liknande erbjudande om ”gratislån” till de anställda som inte tidigare antog det ursprungliga erbjudandet behöver inte göras.

Var ansöker man om skattelättnad för en utländsk expert som ska arbeta i vårt svenska bolag?

Svar:

Från och med den 1 januari 2001 gäller särskilda bestämmelser som ska underlätta för svenska företag att rekrytera nyckelpersoner från utlandet. Reglerna innebär att endast 75 procent av lönen inklusive förmåner är skattepliktig. Arbetsgivaren ska beräkna sociala avgifter på motsvarande belopp. Ansökan om skattelättnad ska ha kommit in senast tre månader efter att personen börjat arbeta i Sverige och ska göras på särskild blankett (Skatteverket 2660) som skickas till: Forskarskattenämnden, Brunnsgränd 4, 111 30 Stockholm.<

Är en bröllopspresent skattepliktig gåva? Den anställde som ska gifta sig har varit anställd i tio år.

Svar:

Ja, denna typ av gåva är skattepliktig, om den inte är av mindre värde. Blommorna, som däremot betraktas som av ringa värde, blir inte skattepliktiga.

Vi hyr ett separat garage till en anställds bil. Går detta att göra utan att den anställde förmånsbeskattas? I detta fallet är det en tjänstebil.

Svar:

Nej, den anställde förmånsbeskattas inte om det är arbetsgivaren som hyr ett garage för att förvara arbetsgivarens bil, alltså den aktuella tjänstebilen.

Vi har en anställd som drabbats av en allvarlig sjukdom. Rehabiliteringen beräknas ta lång tid. Han har en förmånsbil – hur gör vi med den avseende förmånsbeskattning?

Svar:

Det finns en möjlighet till jämkning av förmånsbeloppet om den anställde varit förhindrad under minst tre månader att använda tjänstebilen. Förmånsvärdet för år kan då räknas ner med 1/9 per hel kalendermånad. Jämkningsregeln är inte särskilt förmånlig för den anställde. Det bästa är naturligtvis om det finns möjlighet att lämna tillbaka bilen till arbetsgivaren, då bortfaller bilförmånen helt.

Efter semestern har vi tänkt erbjuda anställda med tjänstebil att vi ska betala bensinen. Vilka skattekonsekvenser får detta förslag?

Svar:

De anställda kommer då att beskattas för en drivmedelsförmån som avser drivmedel för den privata körningen. Förmånen värderas till marknadspriset inklusive moms av drivmedlet uppräknat med 1,2. Utgångspunkten är att man beskattas för allt drivmedel, men genom en körjournal kan drivmedelsförmånen minskas beroende på antalet körda mil i tjänsten.

Vi har ett bonuslönesystem som kommer att utfalla till betalning i juni. Nu diskuterar vi möjligheten att låta de anställda välja mellan att få bonusen i lön eller att avsätta den i en pensionsförsäkring? Vilka skattemässiga effekter uppkommer?

Svar:

De som väljer att ta ut bonusen som kontant ersättning beskattas på vanligt sätt, eftersom bonus betraktas som lön. Detta görs det år som bonusen kan disponeras av den anställde. Väljer man istället att överföra pengarna till en pensionsförsäkring så beskattas pengarna först den gången man tar ut sin pension.

En av våra anställda har en fru som ofta ställer upp för företaget vid olika mässor och hon gör detta utan ersättning. Vi har bestämt att erbjuda henne ett motionskort på ett gym. Kan vi göra detta fastän hon inte är anställd?

Svar:

Ja, det är fullt möjligt att erbjuda den anställdes fru ett motionskort. Det får emellertid skattemässiga konsekvenser för hennes man som är anställd av företaget. Han beskattas för förmånen.

Under en sexmånadersperiod kommer en anställd att vara tjänstledig och vi har anställt en vikarie som är 68 år. Är det någon skillnad avseende arbetsgivaravgifterna när personen egentligen är pensionär?

Svar:

Ja, du ska betala särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgift. Den särskilda löneskatten är oförändrat 24,26 procent och skall betalas på ersättningar för utfört arbete till personer som har A-skatt och som är fyllda 65 år vid ingången av beskattningsåret.

Vi kommer att fira företagets 10-årsjubileum till sommaren. Alla anställda kommer att få en present under festligheterna. Hur mycket får presenten kosta utan att den anställde beskattas?

Svar:

Beloppen för jubileumsgåvor har höjts från och med årsskiftet. Det nya beloppet är 1 200 kronor inklusive moms.

Hur många mil per år måste en anställd resa i tjänsten för att bilförmånsvärdet ska reduceras och hur stor blir reduktionen?

Svar:

Den som kör minst 3 000 mil i tjänsten under ett år har rätt till en reducering av bilförmånsvärdet till 75 procent. Det krävs inget speciellt beslut från skattemyndigheten för att göra denna nedsättning.

Vi råkade ut för ett datorhaveri under en helg och vår servicetekniker var på en veckas semester i Norge. Han beordrades in till arbetsplatsen och arbetsgivaren betalade hans hemresa. Ska han förmånsbeskattas för hemresan?

Svar:

Nej, den aktuella resan betraktas som en tjänsteresa och ska därmed inte förmånsbeskattas.

Vad gäller ur beskattningssynpunkt om arbetsgivaren skänker lånedatorn till den anställde efter kontraktstidens utgång?

Svar:

Om arbetsgivaren vill skänka datorn till den anställde är gåvans värde skattepliktigt och betraktas som lön. Datorns värde är det samma som marknadsvärdet vid det aktuella tillfället. Detta gäller även om datorn skulle varit helt avskriven hos arbetsgivaren.

Kan man växla lön mot motionsförmån och hur stort belopp är skattefritt?

Svar:

Javisst, det går bra att använda löneväxling för motionsförmån, men Skatteverket har synpunkter vad det gäller skattefriheten.

Allmänna regler:

Det skattefria beloppet är beroende på vilken form av motion det handlar om. Det ska vara en enklare form av motion och alla arbetstagare ska ha möjlighet att utnyttja förmånen. Undantag är sporter som kräver dyrare anläggningar, redskap eller kringutrustning som till exempel golf, segling och ridning. Beloppsgränsen för förmånen har legat kring 2 900 kronor, men Skatteverket har inte lagt fast någon klar gräns. Skattemyndigheten i Göteborg har godkänt ett årskort på gym för 5 000 – 6 000 kronor som skattefritt. Prisbilden är ju i regel högre i de större städerna. Skatteverket har emellertid lämnat sin syn på fri motion mot bruttolöneavdrag i ett yttrande till Finansdepartementet. De anser att ett system med motion mot bruttolöneavdrag leder till att motionen inte är skattefri.

Vilka kostnader kan företaget göra avdrag för vid en konferensresa som gäller för personalen?

Svar:

Vid en konferensresa gör företaget avdrag för den faktiska kostnaden. Är det en intern konferensresa, så kan det vara så att middagen på kvällen kan betraktas som en ”personalfest”. Då gör företaget avdrag med 90 kronor per person exklusive moms. För övriga kostnader görs avdrag med den faktiska kostnaden.

Ibland händer det att vi betalar ut förskott på lönen om det ”krisar” till sig för den anställde. Är det rätt att vi ska dra skatt på förskottet?

Svar:

Ja, arbetsgivaren ska dra preliminärskatt och betala arbetsgivaravgift på löneförskott. Men det finns undantag – om förskottet lämnas i samma månad som lönen utbetalas, med avdrag i lönen för utbetalt förskott, då behöver man inte dra preliminärskatt vid förskottstillfället.

Under hösten kommer flera av våra anställda att medverka i olika ”springtävlingar”. Kan vi betala dessa anmälningsavgifter utan att den anställde blir förmånsbeskattad?

Svar:

Betalar ni anmälningsavgiften direkt för en anställd då förmånsbeskattas han eller hon. Om ni däremot anmäler ett lag till en tävling blir deltagarna inte förmånsbeskattade. Skulle företaget lämna bidrag till den interna idrottsföreningen som i sin tur betalar anmälningsavgiften för en anställd, kan det knappast bli fråga om en förmånsbeskattning.

Kan företaget betala parkeringsböter som en anställd fått under tjänsteresa? Är det någon skillnad om den anställde har tjänstebil?

Svar:

Arbetsgivaren kan mycket väl betala parkeringsböterna, men den anställde kommer att förmånsbeskattas. Parkeringsböter är personliga och utgiften betraktas som lön. Det blir ingen skillnad i bedömningen om den anställde använt tjänstebil eller privat bil.