Personalaktuellt – frågor och svar

Frågor och svar

Här kan du läsa tidigare Frågor & Svar angående t.ex. beskattning, anställning och semester.

Beskattning

Fråga:
Efter sommaren kommer de första pensionärerna att lämna vårt företag. Vi diskuterar just nu hur vi ska göra för att uppmärksamma denna händelse. De har alla tre arbetat i vårt företag i tio år och vi vill gärna ge dem en minnesgåva.Vad kan vi ge dem för att hålla oss inom regelverket och kan vi ge dem olika saker?

Svar:
Minnesgåvor är skattefria om den anställde varit anställd minst sex år vid arbetsplatsen och kan ges vid två olika tillfällen varav den ena måste vara när anställningen upphör. Direktivet om minsta anställningstid kom till i början av 2000-talet. Gåvans värde får inte överstiga 10 000 kronor inklusive moms, vid högre värde beskattas hela gåvan. Detta leder i sin tur till att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift, göra skatteavdrag och ange förmånsvärdet på kontrolluppgiften.

Personalaktuellt frågor och svar

Skatteverket har förtydligat att gåvan inte får utgöras av pengar, eller på annat sätt vara utbytbart mot pengar. Det är inget som hindrar att ni låter de anställda ha egna önskemål om present, eller att de får välja mellan olika minnesgåvor. Presentkort ska tydligt ange en bestämd vara eller tjänst för att inte kunna vara utbytbart mot pengar.

Fråga:
Semestertiden närmar sig och företaget har precis köpt ett hus på västkusten som ska kunna hyras ut till anställda. Hyran kommer att bli 3 000 kronor per vecka. Får detta några konsekvenser rent skattemässigt?

Svar:
Vid prissättning av semesterbostaden utgår man alltid från marknadspriset på orten – vad får man betala för en likvärdig bostad på orten under den aktuella tiden. Går det inte att fastställa ett marknadspris på grund av att det inte finns någon hyresmarknad i området, då tillämpar man det av Skatteverket framtagna schablonvärdet.

Schablonvärdena för sommarstuga är:

Mitten av juni – mitten av augusti 3 000 kr
Övrig tid 1 200 kr

Om sommarstugans marknadsvärde utgör 5 000 kronor och den anställde betalar 3 000 kronor, så reduceras förmånsvärdet till 2 000 kronor och detta sistnämnda belopp blir då underlag för skatteavdrag, arbetsgivaravgift osv.

Ledighet

Fråga:
En studieledig har aviserat att han vill återkomma och arbeta under sommaren. Har vi skyldighet att erbjuda honom arbete? Under terminen har han dessutom praktiserat hos en annan arbetsgivare, är det tillåtet?

Svar:
I samband med att en medarbetare begär tjänstledighet för studier är det viktigt att vara överens om vad som ska gälla vid loven. I princip gäller att arbetsgivaren inte behöver erbjuda arbete under loven ifall ansökan om studieledighet omfattar hela studieperioden. Har däremot ansökan lämnats in terminsvis, då har den anställde rätt att återgå i tjänst.

Under studieledigheten har den anställde i princip inte rätt att arbeta hos en annan arbetsgivare. Många utbildningar innefattar emellertid även praktikperioder. Detta är fullt möjligt att göra och även andra tillfälliga arbeten vid kvällar och helger.

Anställning

Fråga:
Har vi som arbetsgivare rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen?

Svar:
Försäkringskassan kan självmant eller genom uppmaning från arbetsgivaren ålägga arbetstagaren att lämna sjukintyg redan från den första sjukdagen. Denna typ av beslut får gälla under en period av som längst ett år. Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön från och med den åttonde kalenderdagen endast om arbetstagaren kan styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom läkarintyg. Möjligheten att begära sjukintyg tidigare än från den åttonde dagen har reglerats i ett antal kollektivavtal på arbetsmarknaden. Lokala kollektivavtal som slutits har först godkänts centralt.

Fråga:
Nya arbetstidsregler ska börja gälla den 1 juli 2005 enligt vad Personalaktuellt tidigare skrivit om. Eftersom vi inte har tecknat kollektivavtal förstår jag att de nya reglerna omfattar oss.Vi är just nu inne i en tillfällig period av mycket övertid, hur kommer förändringarna i arbetstidslagen att påverka oss i framtiden om vi får samma behov av att ta ut övertid?

Svar:
De nya arbetstidsreglerna som träder i kraft den 1 juli ska tillämpas först från och med den 1 januari 2007 för de arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal där arbetstidsfrågorna regleras till och med den 31 december 2006. Eftersom ni inte har tecknat kollektivavtal gäller arbetstidsreglerna redan den 1 juli i år. Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. I begreppet arbetstid ingår arbetstid då arbete utförs vare sig det sker i form av ordinarie arbetstid, övertid, nödfallsövertid, mertid vid deltidsanställning samt jourtid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället. Beredskapstid då arbetstagaren inte är skyldig att närvara på arbetsplatsen ingår däremot inte i begreppet arbetstid.

Resor/traktamenten

Fråga:
En anställd reser mycket under året, bland annat med flyg. Vid dessa flygresor parkeras bilen på flygplatsen närmast bostadsorten. De dagar bilen står på flygplatsen, ska de räknas med vid beräkningen av antalet dagar för tjänstekörning? Frågan om skattefrihet eller ej har kommit upp eftersom arbetsgivaren tillhandahåller parkeringsplats.

Svar:
För att parkeringsförmån ska vara skattefri krävs att bilen körs minst 300 mil i tjänsten och att det sammanlagda antalet resdagar i tjänsten överstiger 160. I sådana fall anses bilen ha använts
i tjänsten i betydande omfattning. De dagar då bilen stått parkerad vid flygplatsen får räknas med när antalet resdagar i tjänsten ska tas fram.

Fråga:
Vi erbjuder anställda möjlighet till garageplats i närheten av arbetsplatsen och platsen förmånsbeskattas. Vi har en anställd som är handikappad och behöver sin bil till och från arbetet. Det finns inte några speciella platser för handikappade i garaget. Ska vi ändå förmånsbeskatta den anställde?

Svar:
Rörelsehindrade personer kan tilldelas parkeringstillstånd av kommunen. Detta tillstånd ger rätt att parkera bilen på särskilda platser för handikappfordon eller andra lediga platser. Eftersom parkeringstillståndet ger rätt att parkera fordonet gratis uppkommer ingen parkeringsförmån hos arbetsgivaren. Detta gäller oavsett det finns särskilda platser för handikappfordon eller ej.

Semester

Fråga:
En av våra anställda har varit sjukskriven på heltid under ett halvår och därefter blivit sjukskriven på 50 procent. Hur beräknar vi hans semester?

Svar:
När en anställd är sjukskriven till 100 procent tjänas full semester in de första 180 dagarna under två hela intjänandeår. Denna begränsning gäller inte under deltidssjukskrivning, sjukfrånvaron blir då semesterlönegrundande även efter två år. I detta fallet har den anställde rätt till 25 dagars semester, Semesterlönen påverkas däremot om vi går enligt semesterlagens regler. Under de första 180 kalenderdagarna tjänar han in full semesterlön, men under deltidssjukskrivningen är det tiden han arbetar som blir semesterlönegrundande. Semesterlönen beräknas för deltidssjukskrivningen som 50 procent av heltidsersättningen. Detta beräknas enklast genom en genomsnittlig sysselsättningsgrad för året, som i detta fall blir 75 procent (6 mån x 1,0) + (6 mån x 0,5) 12 mån

Kommentar: Det finns kollektivavtal som är förmånligare än semesterlagens regler och där semesterlönen inte justeras vid deltidssjukskrivning.

Fråga:
En arbetare har fått 20 nettosemesterdagar förra året eftersom hon var ledig på fredagar. Hon tog ut 16 av dessa semesterdagar under huvudsemestern. Hon har nu bytt arbetstid till heltid igen. Hur ska jag då göra med de fyra nettosemesterdagarna som finns kvar från förra året?

Svar:
Det enklaste är att räkna om de tidigare nettodagarna till bruttosemesterdagar. Uträkningen blir på följande sätt: Outtagna nettodagar x nya antalet arbetsdagar/vecka arbetsdagar/vecka 4 x 5 = 5 bruttosemesterdagar 4

Övrigt

Fråga:
Våra anställda erbjuds att köpa sina datorer i samband med att vi köper in nya. Hur gör man detta? Kan vi göra avdraget på bruttolönen eller måste man göra detta på nettolönen?

Svar:
När befintliga datorer ska säljas ut till anställda, efter en genomförd hyresperiod, ska datorn värderas till marknadspris. Hur mycket är datorn värd på den öppna marknaden? Vill man undvika förmånsbeskattning ska priset den anställde betalar grundas på detta marknadspris. Ska betalningen regleras genom avdrag på lönen görs detta på nettolönen.

Kommentar: Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren lånar ut datorn till den anställde efter hyresperioden utan bruttolöneavdrag. Det blir det billigaste alternativet för den anställde och arbetsgivaren har troligen redan täckt sina kostnader genom det tidigare bruttolöneavdraget. Datorn hör fortfarande till arbetsgivaren och fungerar endast då arbetsgivaren inte leasat datorn utan är dess ägare.